Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Brasius en haar opdrachtgevers. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Offerte

2.1 Alle offertes door of namens Brasius, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 3 Looptijd overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Brasius overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Brasius te stellen.

4.2 Brasius heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.3 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 14 (opschortingsrecht), aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Werkzaamheden, termijn

5.1 Brasius bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden wordt uitgevoerd.

5.2 Brasius zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden.

5.3 Brasius heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door Brasius aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van Brasius wenselijk is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

5.4 Wanneer binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Brasius is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke door opdrachtgever zijn verstrekt.

6.2 In afwijking van het vorige lid is Brasius niet gehouden tot geheimhouding:

- jegens personen die door Brasius op grond van het bepaalde onder 5.3 bij de opdracht zijn betrokken.

- ten aanzien van gegevens die op grond van een wettelijke verplichting door Brasius verstrekt dienen te worden.

6.3 Opdrachtgever verleent aan Brasius toestemming voor verwerking van haar geanonimiseerde gegevens voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 Brasius behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid genoemde producten, waaronder begrepen rapporten, adviezen, (model)contracten, werkwijzen, computer-programma’s, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan producten als bedoeld in het eerste lid aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Brasius.

7.4 Brasius behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien Brasius haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Brasius alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

8.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9 Honorarium

9.1 Het honorarium van Brasius is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Brasius.

9.2 Het honorarium van Brasius, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

9.3 Brasius heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een door Brasius naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de verrichte c.q. te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Brasius, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Brasius heeft.

10.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

10.4 De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

10.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11 Reclame

11.1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Brasius te worden kenbaar gemaakt.

11.2 Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11.3 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Brasius beperkt tot het bedrag waarvoor Brasius zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.

12.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Brasius beperkt tot eenmaal het netto factuurbedrag met betrekking tot de betreffende werkzaamheden.

12.3 Brasius is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

12.4 Brasius is niet aansprakelijk voor schade – van welke aard ook – ontstaan doordat is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.5 Brasius is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Brasius of derden.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart Brasius tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 13 Opzegging

13.1 Opdrachtgever en Brasius kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden gedaan.

Artikel 14 Opschortingsrecht

14.1 Brasiusis bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Brasius is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en Brasius worden in eerste aanleg beslecht door de Rechtbank Gelderland.